Các dự án

Cung cấp thiết bị đo lưu lượng khí, rơ le lưu lượng


Khách hàng: Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo

Năm thực hiện: 2015-2017
Cung cấp thiết bị đo lưu lượng khí than


 Khách hàng: Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương

Năm thực hiện: 2015-2017
14/ 145,981