đo lưu lượng

Hoạt động khai mỏ nhằm tạo ra khoáng sản hoặc vật liệu địa chất có giá trị cao. Phục hồi và duy trì tăng trưởng bền vững thường đòi hỏi hệ thống công nghệ và tính sẵn sàng cao của quy trình sản xuất với chi phí vận hành thấp, cùng các quy định nghiêm ngặt về an toàn và môi trường.

 

vi